اطلاعات تماس
تلفن
۳۶۶۱۶۹۷۵ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۶۶۱۹۸۴۵ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۵۳۲۴۷۰ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۱۱۹۶۸ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۶۶۱۶۹۷۵ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
مدیریت فروش ۹۱۹۲۰۰۴۷۲۲ ۰۰۹۸
۹۱۲۴۳۸۷۳۹۳ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان سعدی جنوبی مجتمع تجاری سعدی طبقه سوم واحد۳۰۹


       

لیست قیمت محصولات پمپ ییلدیز

۱۷:۲۲:۵۲ ۱۳۹۹/۵/۱۱

محصولات جدید پمپ ییلدیز


پمپ ییلدیز YHL 10

پمپ ییلدیز YHL 10...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پمپ ییلدیز YHL 2

پمپ ییلدیز YHL 2...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پمپ ییلدیز YHL 250

پمپ ییلدیز YHL 250...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پمپ ییلدیز YHL 2½

پمپ ییلدیز YHL 2½...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پمپ ییلدیز YHL 3

پمپ ییلدیز YHL 3...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پمپ ییلدیز YHL 4

پمپ ییلدیز YHL 4...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پمپ ییلدیز YHL 8

پمپ ییلدیز YHL 8...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پمپ ییلدیز YK 1

پمپ ییلدیز YK 1...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پمپ ییلدیز YK 1½

پمپ ییلدیز YK 1½...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پمپ ییلدیز YKBF 3

پمپ ییلدیز YKBF 3...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پمپ ییلدیز YKBF 4

پمپ ییلدیز YKBF 4...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پمپ ییلدیز YKF 2

پمپ ییلدیز YKF 2...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پمپ ییلدیز YKF 200

پمپ ییلدیز YKF 200...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پمپ ییلدیز YKF 2½

پمپ ییلدیز YKF 2½...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پمپ ییلدیز YKF 3

پمپ ییلدیز YKF 3...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پمپ ییلدیز YKF 4

پمپ ییلدیز YKF 4...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پمپ ییلدیز YKF 5

پمپ ییلدیز YKF 5...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پمپ ییلدیز YKF 6

پمپ ییلدیز YKF 6...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پمپ ییلدیز YKF 8

پمپ ییلدیز YKF 8...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پمپ ییلدیز YKKF 2

پمپ ییلدیز YKKF 2...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پمپ ییلدیز YKU 1½

پمپ ییلدیز YKU 1½...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پمپ ییلدیز YKUF 2½

پمپ ییلدیز YKUF 2½...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پمپ ییلدیز YKYF 400

پمپ ییلدیز YKYF 400...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پمپ ییلدیز YMB 1

پمپ ییلدیز YMB 1...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پمپ ییلدیز YMB 1½

پمپ ییلدیز YMB 1½...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پمپ ییلدیز YMBF 2

پمپ ییلدیز YMBF 2...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پمپ ییلدیز YMBF 2½

پمپ ییلدیز YMBF 2½...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پمپ ییلدیز YMBF 3

پمپ ییلدیز YMBF 3...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پمپ ییلدیز YMBU 1½

پمپ ییلدیز YMBU 1½...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پمپ ییلدیز YMBUF 2½

پمپ ییلدیز YMBUF 2½...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پمپ ییلدیز YMK ⅜

پمپ ییلدیز YMK ⅜...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پمپ ییلدیز YMK ½

پمپ ییلدیز YMK ½...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پمپ ییلدیز YMK 1

پمپ ییلدیز YMK 1...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پمپ ییلدیز YMK 1½

پمپ ییلدیز YMK 1½...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پمپ ییلدیز YMK 2

پمپ ییلدیز YMK 2...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پمپ ییلدیز YMKU 1½

پمپ ییلدیز YMKU 1½...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پمپ ییلدیز YP 1

پمپ ییلدیز YP 1...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پمپ ییلدیز YP 1½

پمپ ییلدیز YP 1½...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پمپ ییلدیز YLP2 – 012

پمپ ییلدیز YLP2 – 012...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پمپ ییلدیز YLP2 – 018

پمپ ییلدیز YLP2 – 018...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پمپ ییلدیز YLP2 – 023

پمپ ییلدیز YLP2 – 023...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پمپ ییلدیز YLP3 – 035

پمپ ییلدیز YLP3 – 035...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پمپ ییلدیز YLP3 – 050

پمپ ییلدیز YLP3 – 050...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پمپ ییلدیز YLP4 – 062

پمپ ییلدیز YLP4 – 062...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پمپ ییلدیز YLP4 – 090

پمپ ییلدیز YLP4 – 090...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پمپ ییلدیز YLP5 – 130

پمپ ییلدیز YLP5 – 130...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پمپ ییلدیز YLP5 – 180

پمپ ییلدیز YLP5 – 180...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پمپ ییلدیز YLP6 – 285

پمپ ییلدیز YLP6 – 285...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پمپ ییلدیز YLP6 – 355

پمپ ییلدیز YLP6 – 355...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پمپ ییلدیز YLP10 – 1000 – 23

پمپ ییلدیز YLP10 – 1000 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پمپ اینترنال ییلدیز

پمپ اینترنال ییلدیز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پمپ دنده ای استیل ییلدیز

پمپ دنده ای استیل ییلدیز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پمپ دنده ای ایلدیز

پمپ دنده ای ایلدیز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پمپ دنده ای ییلدیز

پمپ دنده ای ییلدیز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پمپ مگنتی ییلدیز

پمپ مگنتی ییلدیز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
خرید پمپ ییلدیز -ایلدیز

خرید پمپ ییلدیز -ایلدیز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش پمپ دنده ای ییلدیز

فروش پمپ دنده ای ییلدیز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لوب پمپ ییلدیز

لوب پمپ ییلدیز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی پمپ دنده ای ییلدیز -yildiz

نمایندگی پمپ دنده ای ییلدیز ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی پمپ ییلدیز

نمایندگی پمپ ییلدیز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش پمپ ایلدیز yildiz

نمایندگی فروش پمپ ایلدیز yildiz...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده رسمی پمپ ییلدیز

نماینده رسمی پمپ ییلدیز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش پمپ ییلدیز

نماینده فروش پمپ ییلدیز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
وارد کننده پمپ دنده ای ییلدیز

وارد کننده پمپ دنده ای ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
وارد کننده پمپ ییلدیز -ایلدیز

وارد کننده پمپ ییلدیز -ایلدیز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پمپ ییلدیز YMG 1½

پمپ ییلدیز YMG 1½...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پمپ ییلدیز YMGF 2

پمپ ییلدیز YMGF 2...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پمپ ییلدیز YMGF 2½

پمپ ییلدیز YMGF 2½...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پمپ ییلدیز YMD ¾

پمپ ییلدیز YMD ¾...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پمپ ییلدیز YMD 1

پمپ ییلدیز YMD 1...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پمپ ییلدیز YMD 1½

پمپ ییلدیز YMD 1½...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پمپ ییلدیز YMDY 2

پمپ ییلدیز YMDY 2...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پمپ ییلدیز YMDY 1

پمپ ییلدیز YMDY 1...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پمپ ییلدیز VANE PUMP

پمپ ییلدیز VANE PUMP...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0

خروجی اخبار


لینک های مرتبط